Projekt pod tytułem „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce  za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku a głównym celem było zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 31 uczniów z klas  trzecich, uczących się w zawodach: technik logistyk, technik geolog i technik gazownik. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerem Your International Training irlandzką organizacją działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Instytucjami przyjmującymi uczniów są przedsiębiorstwa  specjalizujące się w branży logistycznej, geologicznej i gazowniczej.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie technikum zdobyli praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyli swoje umiejętności językowe. Podczas codziennych praktyk uczyli się także jak połączyć praktykę z przyswojoną wcześniej wiedzą. Mieli bezpośredni kontakt z szeroką gamą sprzętów niezbędnych w wykonywaniu pracy w określonym zawodzie. Poznali środowisko pracy, nawiązali liczne znajomości a co najważniejsze pokonali barierę językową. Zdobycie tego rodzaju doświadczenie z pewnością ułatwi im przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Przeprowadzenie ewaluacji projektu odbywało się w trakcie jego realizacji na poszczególnych etapach zaplanowanych działań oraz po ich zakończeniu.

Na podstawie wyników badań ankietowych, rozmów, analizy SWOT zdiagnozowano, iż przedsięwzięcia spełniły oczekiwania grup docelowych zaangażowanych w w/w projekt. Skuteczna akcja promocyjno-upowszechniająca oraz opracowanie i rozdystrybuowanie

publikacji (Przewodnik dobrych praktyk) daje podstawy do stwierdzenia, iż efekty i doświadczenia wyniesione z realizacji projektu będą miały trwały charakter.

Załączniki:
analiza 1
analiza 2
analiza 3
analiza 1b
analiza 2b
analiza 3b