UWAGA!!! UWAGA!!!  W sobotę 25 września br. rozpoczynamy nowe kursy:

GIW.01 – o godz.8.00

BUD.28 – o godz.9.00

Pierwsze zajęcia odbędą się stacjonarnie w budynku szkoły przy ulicy Bohaterów Westerplatte 20. W holu będzie informacja o miejscu (sali) zajęć. Plan zajęć opublikujemy wkrótce na tej stronie. Również będzie zaktualizowany plan zjazdów.


UWAGA!!!    Zjazd 18-19 września br. jest przesunięty na 25-26 września br. i odbędzie się stacjonarnie.

 
Plan zajęć na najbliższy zjazd – GIW.01 – sem.3  
Plan zajęć na najbliższy zjazd – GIW.01 – sem.1  
Plan zajęć na najbliższy zjazd – BUD.28 – sem.1  

O zmianie formy nauczania będziemy informować na bieżąco.


PLAN ZJAZDÓW w semestrze zimowym 2021/22 – GIW.01 


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż – 811301 Górnik eksploatacji otworowej w zawodzie technik górnictwa otworowego (symbol zawodu 311702).
Kurs trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia w wymiarze ok.500 godzin są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. w weekendy (co drugi tydzień). Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Kurs kończy się zaliczeniem (egzaminem) w szkole, które jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu odbędzie się także zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż – 811301 Górnik eksploatacji otworowej (świadectwo wydane będzie przez OKE Kraków). Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik kursu we własnym zakresie zdobywa zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Nabór jest otwarty. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych kurs zostanie uruchomiony we wrześniu 2021.

Program nauczania dla kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż – 811301 Górnik eksploatacji otworowej jest zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991) wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Zdobycie na naszym kursie kwalifikacji GIW.01. Górnik eksploatacji otworowej oraz kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż i potwierdzeniu ich egzaminami zewnętrznymi OKE daje możliwość uzyskania dyplomu Technika górnictwa otworowego (wymagane wykształcenie średnie).

Do pobrania:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych – 811305 Wiertacz w zawodzie technik wiertnik (symbol zawodu 311707).
Kurs trwa 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia w wymiarze ok.500 godzin są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. w weekendy (co drugi tydzień). Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Kurs kończy się zaliczeniem (egzaminem) w szkole, które jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu odbędzie się także zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych – 811305 Wiertacz (świadectwo wydane będzie przez OKE Kraków).
Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik kursu we własnym zakresie zdobywa zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Rozpoczęcie kursu planowane jest na wrzesień 2021.

Program nauczania dla kwalifikacji GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych – 811305 Wiertacz jest zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991) wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Zdobycie na naszym kursie kwalifikacji GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych oraz kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych i potwierdzeniu ich egzaminami zewnętrznymi OKE daje możliwość uzyskania dyplomu Technika wiertnika (wymagane wykształcenie średnie).

Do pobrania:

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych w zawodzie technik gazownictwa (symbol zawodu 311913).
Kurs trwa 1,5 rok (3 semestry). Zajęcia w wymiarze ok.500 godzin są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. w weekendy (co drugi tydzień). Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Kurs kończy się zaliczeniem (egzaminem) w szkole, które jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu odbędzie się także zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (świadectwo wydane będzie przez OKE Kraków).
Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik kursu we własnym zakresie zdobywa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Nabór jest otwarty. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych kurs zostanie uruchomiony we wrześniu 2021.

Program nauczania dla kwalifikacji BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych jest zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 1087) wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Zdobycie na naszym kursie BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz kwalifikacji BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych i potwierdzeniu ich egzaminami zewnętrznymi OKE daje możliwość uzyskania dyplomu Technika gazownictwa (wymagane wykształcenie średnie).

Do pobrania:

Osoby, które posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie mogą złożyć wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Postępuj zgodnie z instrukcją: Instrukcja składania wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe