O zmianie formy nauczania będziemy informować na bieżąco.

Zjazd 12-13 czerwca br. odbędzie się stacjonarnie.


Plan zajęć na najbliższy zjazd – GIW.01 – sem.1  


PLAN ZJAZDÓW w semestrze letnim 2020/21 – GIW.01  


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż – 811301 Górnik eksploatacji otworowej w zawodzie technik górnictwa otworowego (symbol zawodu 311702).
Kurs trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia w wymiarze ok.500 godzin są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. w weekendy (co drugi tydzień). Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Kurs kończy się zaliczeniem (egzaminem) w szkole, które jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu odbędzie się także zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż – 811301 Górnik eksploatacji otworowej (świadectwo wydane będzie przez OKE Kraków). Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik kursu we własnym zakresie zdobywa zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Nabór jest otwarty. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych kurs zostanie uruchomiony we wrześniu 2021.

Program nauczania dla kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż – 811301 Górnik eksploatacji otworowej jest zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991) wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Zdobycie na naszym kursie kwalifikacji GIW.01. Górnik eksploatacji otworowej oraz kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż i potwierdzeniu ich egzaminami zewnętrznymi OKE daje możliwość uzyskania dyplomu Technika górnictwa otworowego (wymagane wykształcenie średnie).

Do pobrania:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych – 811305 Wiertacz w zawodzie technik wiertnik (symbol zawodu 311707).
Kurs trwa 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia w wymiarze ok.500 godzin są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. w weekendy (co drugi tydzień). Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Kurs kończy się zaliczeniem (egzaminem) w szkole, które jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu odbędzie się także zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych – 811305 Wiertacz (świadectwo wydane będzie przez OKE Kraków).
Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik kursu we własnym zakresie zdobywa zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Rozpoczęcie kursu planowane jest na wrzesień 2021.

Program nauczania dla kwalifikacji GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych – 811305 Wiertacz jest zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991) wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Zdobycie na naszym kursie kwalifikacji GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych oraz kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych i potwierdzeniu ich egzaminami zewnętrznymi OKE daje możliwość uzyskania dyplomu Technika wiertnika (wymagane wykształcenie średnie).

Do pobrania:

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
w zawodzie technik gazownictwa (symbol zawodu 311913).
Kurs trwa 1,5 rok (3 semestry). Zajęcia w wymiarze ok.500 godzin są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. w weekendy (co drugi tydzień). Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Kurs kończy się zaliczeniem (egzaminem) w szkole, które jest podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu odbędzie się także zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych (świadectwo wydane będzie przez OKE Kraków).
Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik kursu we własnym zakresie zdobywa zaświadczenia
o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Nabór jest otwarty. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych kurs zostanie uruchomiony we wrześniu 2021.

Program nauczania dla kwalifikacji BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych jest zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991) wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Zdobycie na naszym kursie BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz kwalifikacji BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych i potwierdzeniu ich egzaminami zewnętrznymi OKE daje możliwość uzyskania dyplomu Technika gazownictwa (wymagane wykształcenie średnie).

Do pobrania:

Osoby, które posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie mogą złożyć wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Postępuj zgodnie z instrukcją: Instrukcja składania wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe