• IX 1944 – Opracowanie podstaw nauczania dla przyszłej szkoły naftowej przez Komisję Nauczania przy Instytucie Naftowym w Krośnie;
 •  I 1945 – Otwarcie dwuletniej Szkoły Majstrów i Techników Naftowych w Domu Kultury Górnika Naftowca w Krośnie przy ul. Kolejowej 1;
 • 2-4 III 1947 – Pierwsze egzaminy wstępne dla kandydatów do szkoły naftowej;
 • 29 VII 1947 – Utworzenie Gimnazjum Przemysłowego Kopalnictwa Naftowego w Krośnie przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Mianowanie Kazimierza Pękalskiego na pierwszego dyrektora szkoły;
 • 1 IX 1947 – Rozpoczęcie działalności szkoły w budynku porafineryjnym w tzw. „Domu nad stawkiem” przy ul. M. Buczka (obecnie ul. Naftowa);
 • 1 IX 1950 – Przemianowanie nazwy szkoły na Technikum Przemysłu Naftowego; Utworzenie Zasadniczej Szkoły Przemysłu Naftowego. Rozpoczęcie budowy szkoły przy ul. Kolejowej 11;
 • 1 IX 1952 – Powołanie Maksymiliana Mojaka na dyrektora szkoły;
 • VI 1952 – Pierwszy egzamin dojrzałości, który złożyło 54 absolwentów specjalności: wiertnictwo naftowe i eksploatacja złóż ropy i gazu;
 • 1 IX 1952 – Rozpoczęcie roku szkolnego 1952/53 w nowym budynku szkoły przy ul. Kolejowej 11, przez uczniów Technikum dla Młodocianych, Technikum dla Dorosłych, Szkoły Majstrów i Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
 • 1 IX 1956 – Otwarcie przez Centralny Urząd Naftowy Zaocznego Technikum Przemysłu Naftowego. Jego dyrektorem zostaje Ernest Golik;
 • 1957 – Obchody 10-lecia istnienia szkoły;
 • 1962 – Zjazd absolwentów z okazji 15-lecia szkoły;
 • 15 IV 1965 – Rozpoczęcie budowy kompleksu szkolnego przy ul. Wojska Polskiego 41 (obecnie Bohaterów Westerplatte 20);
 • 31 X 1967 – Uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły, przemianowanie nazwy szkoły na Technikum Górnictwa Naftowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Nadanie szkole imienia Ignacego Łukasiewicza oraz przekazanie pocztowi sztandarowemu honorowych szpad górniczych przez członków „Starej Strzechy”. W budynku przy ul. Kolejowej 11 pozostaje Zasadnicza Szkoła Górnictwa Naftowego;
 • 1 IX 1970 – Otwarcie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Przemysłu Gazowniczego;
 • 1 IX 1971 – Utworzenie Technikum Górnictwa Naftowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
 • X 1972Obchody 25-lecia szkoły i 20-lecia matury (zjazd roczników 1952-1972).  Wręczenie sztandaru i nadanie imienia Bohaterów Września Szczepowi Harcerskiemu przy Technikum Górnictwa Naftowego;
 • 1972 – powołanie do istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK;
 • 1 IX 1974 – Dyrektora M. Mojaka zastępuje Marian Kosowski;
 • 1 IX 1977 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. W jego skład weszły 4 szkoły: Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Zasadnicza Szkoła Górnictwa Naftowego, Zasadnicza Szkoła Przemysłu Gazowniczego i Liceum Zawodowe;
 • 1 IX 1983 – Dyrektora M. Kosowskiego zastępuje Mieczysław Boczar;
 • 1 IX 1988 – Przemianowanie nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa;
 • 16 VI 1990 – Dyrektorem szkoły zostaje Adam Janas;
 • 1 IX 1992  – Resort Górnictwa przekazuje szkołę do prowadzenia Kuratorium Oświaty w Krośnie;
 • 1 IX 1993 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych.
 • XI 1997 – Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia szkoły;
 • VI 2000 – Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi otrzymuje imię Maksymiliana Mojaka oraz honorowy sztandar;
 • 1 IX 2002 – Przemianowanie nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Otwarcie nowych typów szkół: IV Liceum Profilowane, VI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza i Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 • 1 IX 2004 – Dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Wiewiórski;
 • 15 VI 2007 – Obchody 35-lecia działalności Szkolnego Klubu HDK PCK;
 • IX 2007 – Zjazd absolwentów z okazji 60-lecia Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (zjazd roczników 1952-2007);
 • IX 2007 – Odznaczenie szkoły Złotą Odznaką SITPNiG;
 • X 2009 – Oddanie do użytku sportowego boiska wielofunkcyjnego;
 • 5 IV 2010 – Nagła śmierć dyrektora szkoły Tadeusza Wiewiórskiego;.
 • 1 IX 2010 – Na stanowisko  dyrektora szkoły zostaje powołana Gabriela Szmyd-Korona;
 • 1 IX 2011 – Dyrektorem szkoły zostaje Joanna Kubit;
 • 23 IX 2011 – X Ogólnopolska Sesja Szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza; Odznaczenie szkoły Orderem „Pro Memoria”;
 • X 2011 – 50-ta inauguracja Roku Akademickiego w zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym Akademii Górniczo-Hutniczej w ZSP Nr 4 w Krośnie;
 • 21-22 IX 2012 – Obchody 65-lecia szkoły (zjazd roczników 1952-2012);
 • 21 XI 2012 – 40-lecie Szkolnego Klubu HDK PCK;