Technikum

1. Technik wiertnik to zawód należący do branży wiertniczo – naftowej wykorzystywany w strategicznych gałęziach przemysłu. To zawód zajmujący się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż kopalin poprzez otwory wiertnicze. Praca wiertnika nie jest łatwa, ale gromadzi wokół siebie ludzi z pasją, którzy po zdobyciu kwalifikacji znajdują zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie są cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać podziemną infrastrukturę z zastosowaniem technik bezwykopowych. Wymaga to fachowej obsługi wiertniczej, która wykorzystuje  możliwości urządzeń do przewiertów sterowanych i mikrotunelingu.

2. Informacje dodatkowe: Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”).

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1 – GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych
Kwalifikacja 1 – GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik wiertnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania otworów wiertniczych:

– do poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego;
– do poszukiwania i eksploatacji wód pitnych i mineralnych;
– do zatłaczania i poboru gazu ziemnego i ropy naftowej w podziemnych magazynach gazu;
– geotermalnych umożliwiających korzystanie z energii cieplnej z wnętrza Ziemi;
– geoinżynieryjnych umożliwiających badanie gruntu pod budownictwo;
– strzałowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu surowców skalnych w kamieniołomach;
– wykonywanych w górnictwie podziemnym w kopalniach węgla, miedzi, soli;
– służących do eksploatacji soli i siarki metodami otworowymi;
– przy wykonywaniu przewiertów sterowanych umożliwiających przeprowadzanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi metodą bezwykopową;
– służących do wykonywania przewiertów pod drogami (tzw. mikrotunelingu).

5. Technik wiertnik znajdzie zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia poszukiwawcze, rozpoznawcze, inżynieryjne,
– firmach wykonujących prace geologiczne, wiercenia i pomiary geofizyczne,
– kopalniach,
– firmach wykonujących studnie,
– na platformach wiertniczych na morzu.

Ponadto technik wiertnik może pracować w serwisach takich jak:
– płuczkowy;
– kontrolno-pomiarowy;
– wierceń kierunkowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Przygotowanie do zawodu Technika wiertnika wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również wiedzy praktycznej. Nasza szkoła, dzięki bardzo dobrej współpracy z firmami branżowymi daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę (kształcenie dualne).

1. Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania różnych przedsięwzięć. Zawód nowoczesny i wymagający, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Polecany dla uczniów otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich. To propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawego, nowatorskiego kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe: W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia pt. Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przekaz wiedzy logistycznej i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: SPL.01 Obsługa magazynów.
Kwalifikacja 2: SPL.04 Organizacja transportu.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– zarządzania zapasami i magazynem,
– realizacji procesów magazynowych,
– obsługi magazynów przy-produkcyjnych,
– obsługi magazynów dystrybucji,
– planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,
– zarządzania łańcuchem dostaw,
– kompleksowej obsługi klienta,
– planowania i organizowania procesów transportowych,
– planowania i organizowania procesów spedycyjnych,
– dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
– dokumentowanie realizacji procesów transportowo – spedycyjnych,
– sporządzania dokumentacji transportowej w języku polskim i języku obcym;

5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:
– zakładach przemysłowych ,
– handlu i usługach,
– firmach transportowo – spedycyjnych,
– jednostkach administracyjnych i gospodarczych,
– magazynach i centrach dystrybucyjnych, logistycznych

jako specjalista do spraw:
– sprzedaży i prognozowania popytu,
– planowania zakupów, produkcji i zapasów,
– gospodarki magazynowej,
– handlu elektronicznego,
– dystrybucji,
– transportu krajowego i międzynarodowego,
– transportu wewnętrznego,
– obsługi klienta.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Zajęcia prowadzone są metodami innowacyjnymi w oparciu o nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe (Insert GT, TachoSpeed, Cartall truck i inne) oraz Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.

1. Technik  geolog to zawód o wieloletniej tradycji i dający możliwości samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Technik geolog w swojej pracy zawodowej wykonuje czynności związane z projektowaniem i dokumentowaniem prac geologicznych. Ponadto określa związki przyczynowo- skutkowe między stwierdzonymi w środowisku naturalnym faktami geologicznymi w postaci zjawisk, procesów i form. Odczytuje i interpretuje treści zawarte w dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej. Analizuje i wykorzystuje badania i oznaczenia parametryczne skał i wód podziemnych

2. Informacje dodatkowe

W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia w PWSZ w Krośnie, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przekaz wiedzy geologicznej i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań.

W ramach projektów: PO WER oraz ERAZMUS+, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe.

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1. GIW.06 Wykonywanie prac geologicznych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geolog będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– prowadzenia terenowych badań z zakresu kartografii geologicznej;
– rozpoznawania gruntów i klasyfikowania ich na podstawie norm;
– wykonywania badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań geotechnicznych oraz dokumentowania wyników badań;
– wykonywania badań geologiczno-inżynierskich oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań hydrogeologicznych oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań geologiczno-złożowych oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań geofizycznych oraz interpretowania wyników badań;
– rozpoznawania minerałów i skał oraz charakteryzowania budowy geologicznej ziemi;
– wykonywania podstawowych prac wiertniczych;
– stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– uzyskania dodatkowych uprawnień geologicznych;

5. Technik geolog znajdzie zatrudnienie w:

– przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia
– przedsiębiorstwach poszukiwań surowców mineralnych i skalnych
– firmach zajmujących się eksploatacją surowców skalnych ( kamieniołomach)
– firmach geodezyjno- kartograficznych
– firmach zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych
– organizacjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego
– firmach geoturystycznych

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych)
w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

1. Technik gazownictwa to zawód, który zajmuje się wdrażaniem na szeroką skalę najnowocześniejszych  technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem. Konieczność ochrony środowiska i zmiany systemów grzewczych na ekologiczne paliwa gazowe to rozwój branży gazowej, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów i atrakcyjna praca w zawodzie. Uzyskane umiejętności pozwalają na zdobycie zatrudnienia w przemyśle naftowo-gazowniczym lub w małych zakładach instalacyjnych.

2. Informacje dodatkowe: możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe krajowe,
a także zagraniczne w ramach projektów: PO WER oraz ERASMUS+, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także uzyskania uprawnień energetycznych: urządzenia i sieci gazowe – grupa 3.

Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BUD.16 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Kwalifikacja 2: BUD.17 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik gazownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych;
– wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych;
– organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych;
– organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych;
– lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

5. Technik gazownictwa ma możliwości zatrudnienia w:
– przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją sieci gazowych;
– zakładach i firmach zajmujących się obsługą, naprawą i wymianą sieci gazowych,
– punktach dystrybucji gazu,
– przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją instalacji gazowych;
– administracji budynków mieszkalnych,
ramach własnej działalności gospodarczej.

 Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:
– na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Energetyki i Paliw, wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej,
– w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska,
– na innych wyższych uczelniach technicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są w klasopracowni gazownictwa, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do nauki zawodu, w której uczniowie zdobywają kluczowe umiejętności  do pracy: zgrzewanie rur PE, montaż instalacji gazowych, przeprowadzanie prób szczelności i wiele innych.

 

1. Technik górnictwa otworowego to zawód polecany młodzieży przedsiębiorczej, otwartej na nowe rozwiązania, komunikatywnej, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Górnictwo otworowe  zatrudnia ludzi zajmujących się eksploatacją, magazynowaniem i  przygotowaniem kopalin do transportu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani na rynku pracy. Szkoła umożliwia zdobycie wymaganych kwalifikacji i jest jedną z nielicznych w Polsce kształcących w tym obszarze.

2. Informacje dodatkowe: Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG, kursach SEP, Auto Cad oraz operatora wózków jezdniowych, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

kwalifikacja 1: GIW.01 Eksploatacja otworowa
kwalifikacja 2: GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik górnictwa otworowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych (mineralnych i geotermalnych), soli kamiennej i siarki otworami wiertniczymi.
– prowadzenia procesów technologicznych związanych z wydobywaniem kopalin metodą otworową.
– organizowania i nadzorowania racjonalnej eksploatacji złóż płynnych i gazowych;
– prowadzenia dokumentacji zakładu górnictwa otworowego.

5. Technik górnictwa otworowego znajdzie zatrudnienie w zakładach:
– zajmujących się wydobyciem kopalin metoda otworową – kopalnie ropy i gazu;
– wytwarzających i przetwarzających surowce energetyczne – rafinerie;
– zajmujących się podziemnym magazynowaniem gazu – PMG;
– prowadzących eksploatacje otworową siarki i soli kamiennej;
– eksploatujących i wykorzystujących wody mineralne i lecznicze – uzdrowiska;
– zajmujących się wierceniem i eksploatacją studni głębinowych;

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy zajmujących się eksploatacją otworową złóż.

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole.

Informacje dodatkowe:
Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymuje certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”).

Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi: PSG, Gaz-system, PGNiG, KGHM Polska Miedź, Exalo Drilling, PGNiG Technologie, PeBeKa, daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk oraz stażu wakacyjnego w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.

W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

 • Kwalifikacja 1- MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Kwalifikacja 2- MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.


Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

W technikum przedmioty zawodowe obejmują:

 • rysunek techniczny,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy spawalnictwa,
 • naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń,
 • nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych
 • organizacja i wykonywanie procesów spajania

Liceum Ogólnokształcące

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy zainteresowani są poznaniem zagadnień z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczniowie tej klasy będą realizowali rozszerzony program z języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.
W ramach realizacji dodatkowych przedmiotów będą poznawać:

 • edukację diagnozowania i zwalczania zagrożeń
 • podstawy ratownictwa i obronności
 • kryminalistykę i kryminologię

Dodatkowo dla zainteresowanych uczniów przewidziano możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących:

 1. sztuki walki(samoobrona)
 2. kursy z zakresu ratownictwa: Pierwszej Pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej, Ratownika Drogowego oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 3. strzelectwo sportowe z możliwością ukończenia Kursu Instruktora Strzelectwa Sportowego(Prowadzący Strzelanie)
 4. cotygodniowe zajęcia z ratownictwa medycznego

Patronat naukowy nad młodzieżą tych klas obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zagadnienia związane z kryminologią i kryminalistyką realizowane będą przez nauczycieli akademickich w ZSP 4 w Krośnie a częściowo także  na patronackiej uczelni w laboratorium kryminalistycznym wyposażonym w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu uczniowie mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej.

Szkoła dysponuje bogatym sprzętem do ratownictwa (prowadzimy także nabór do klas ratowniczo-obronnych), strzelnicą sportową na kilkanaście stanowisk, krytym boiskiem sportowym, salą gimnastyczną, sprzętem do sztuk walki.

Nauka w klasie bezpieczeństwa wewnętrznego daje możliwość poznania charakteru przyszłej pracy w formacjach mundurowych oraz przygotowuje do egzaminów wstępnych m.in. na kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne. Praca po tym kierunku: Służba Celna, Służba Więzienna, Służby Specjalne ( Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu), Centralne Biuro Śledcze, Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego, firmy Detektywistyczne, Urzędy wojewódzkie i miejskie – wydziały zarządzania kryzysowego.

KIERUNEK RATOWNICZO-OBRONNY w LO umożliwia naukę udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach (ratownictwo medyczne). W trakcie nauki uczniowie mają zapewnioną praktykę jako wolontariusze w krośnieńskim szpitalu oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania medyczne i przygotowujące do zabezpieczenia przedmedycznego imprez masowych w mieście i prowadzenia pokazów z zakresu ratownictwa. W ramach zagadnień z zakresu obronnego uczniowie poznają elementy musztry wojskowej, szkolenia ogniowego oraz ogólną organizację pracy służb mundurowych.

W programie nauczania poza tematyką medyczną znajdują się również elementy ratownictwa w służbach mundurowych. Ciekawą formą nauki są zajęcia ze strzelectwa sportowego.

Uczniowie klasy ratowniczo – obronnej będą realizowali rozszerzony program z biologii i wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach zajęć uzupełniających, innowacyjne programy:
• „Podstawy ratownictwa medycznego”,
• „Język angielski z zakresu medyczno – ratowniczego”.

W ramach ścisłej współpracy naszej szkoły z PWSZ w Krośnie oraz WSPiA w Rzeszowie młodzież uczestniczy w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych.

Kwalifikacje do zdobycia podczas nauki:

 • 16-godzinny kurs pierwszej pomocy
 • 30-godzinny kurs kwalifikowanego ratownika drogowego
 • 66-godzinny kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)

Uczęszczając do tej klasy zdobędziesz m. in. umiejętności związane z:

 • ratowaniem życia,
 • udzielaniem pomocy w różnych wypadkach,
 • opieką nad poszkodowanym i chorym,
 • promocją zdrowia i zdrowego stylu życia
 • posługiwaniem się bronią sportową

W programie przewidziane są także:

 • wycieczki do jednostki wojskowej, Straży Pożarnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Straży Granicznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • obóz ratowniczy w Krynicy Zdroju
 • zajęcia ze strzelectwa sportowego (broń pneumatyczna)
 • zajęcia z samoobrony.

Szkoła dysponuje specjalistycznym sprzętem z zakresu ratownictwa medycznego m.in. defibrylatorem, ośmioma fantomami medycznymi, deską ortopedyczną, sprzętem ratownictwa drogowego oraz zestawem ratowniczym z wyposażeniem podobnym jak w karetkach pogotowia ratunkowego.


Sukcesy:
Od kilkunastu lat uczniowie „Naftówki” uczestniczą w Powiatowych, Okręgowych i Centralnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez  PCK, w których zajmują czołowe lokaty, prezentując wysokie umiejętności ratownicze. Czołowe lokaty zajmują również w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy za granicą. W 2011 r. Szkolna Drużyna Pierwszej Pomocy zajęła pierwsze miejsce w województwie podkarpackim, w 2012 drugie godnie reprezentując Krosno na zawodach ogólnopolskich. Nasi ratownicy uzyskali także tytuł Mistrza Słowacji w Ratownictwie Medycznym.

Perspektywy dalszego kształcenia:

Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w wyższych szkołach medycznych (ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia), na uczelniach wojskowych, pożarniczych oraz innych z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Kierunki te prowadzą m.in.: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie i PWSZ w Sanoku.

Klasa ratowniczo-obronna  stwarza możliwość dobrego przygotowania do niesienia pomocy medycznej (także w  służbach mundurowych). Zmiany w  sposobie zapewnienia bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie, reorganizacja Sił Zbrojnych RP, przejście na armię zawodową, powoduje duże zainteresowanie zdobyciem umiejętności proobronnych. Kierunek ratowniczo-obronny pozwoli na rozwój tych zainteresowań oraz na przygotowanie do dalszej edukacji w szkołach wojskowych różnego typu.

 „Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”

Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Ślusarz to  jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym
i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.

2. Informacja dodatkowe:

Uczniowie III klasy biorą udział w kursach spawania metodami MAG 135 i TIG 141 oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskie.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
3. Wykonywanie połączeń materiałów.
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
–  wykonywania elementów maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
–  wykonywania połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;
–  naprawiania i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzęt powszechnego użytku;
–  wykonania i naprawiania ozdobną galanterią metalową (ślusarstwo artystyczne).

5. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

Od kilku lat zawód ślusarza jest wymieniany wśród najbardziej poszukiwanych profesji. Zarówno w Polsce jak i za granicą na specjalistę w tej dziedzinie czeka praca. Jest to jedna z tych specjalizacji, na którą jest większe zapotrzebowanie, niż osób gotowych podjąć pracę. Ślusarz ma całkiem dużą swobodę przy wyborze miejsca zatrudnienia.

Ślusarza poszukują firmy o różnorodnym profilu. Dobry fachowiec jest niezbędny w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych). Pracownik ten może też otworzyć własną działalność.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

Uczniowie w ramach nauki zawodu organizowanej przez OHP są zatrudniani na podstawie indywidualnych umów w celu przygotowania zawodowego w  n/w zakładach pracy:  UTC AEROSPACE Krosno, WSK „PZL – Krosno” S.A., NGS Oil & GaS  Krosno, ZPH „Technik” Miejsce Piastowe, IRMOT Krosno, ZAKŁAD ŚLUSARSKI – Iwonicz, DIOXID Krosno, VACUMA Jedlicze, WIETPOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Krosno, VENT HOLDING Krosno, MEGA ANDREA Krosno.