Misja szkoły

 • Głównym celem działalności Zespołu Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie jest profesjonalne kształcenie kadr dla współczesnego, otwartego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
 • Szkoła zajmuje się transferem wiedzy do praktyki.
 • W szkole realizuje się ideały, które wcielał  w życie Ignacy Łukasiewicz – patron szkoły tj. pracowitość, patriotyzm i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

Wizja szkoły

W zakresie dydaktyki:

 • Przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności.
 • Przygotowujemy do dalszego kształcenia i wykonywania zawodu.
 • Inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego.
 • Rozwijamy w uczniach umiejętność korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji.

W zakresie wychowania:

 • Kształtujemy właściwe postawy wobec siebie i innych.
 • Pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów.
 • Rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji i tożsamości narodowej.
 • Przestrzegamy zasad prawa, demokracji i tolerancji.
 • Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną.
 • Reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży.
 • Przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym.
 • Integrujemy uczniów z różnych środowisk.
 • Współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego.

W zakresie opieki:

 • Stwarzamy warunki do bezpiecznego pobytu i nauki w szkole.
 • Pomagamy w sytuacjach trudnych.
 • Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi proces wychowania i nauczania.
 • Uczymy szacunku, odpowiedzialności i sumiennego wypełniania obowiązków.