Eksploatacja otworowa złóż polega na udostępnianiu i eksploatacji gazu ziemnego, ropy naftowej, soli, siarki, wód podziemnych (mineralnych i geotermalnych) za pomocą otworów odwierconych z powierzchni ziemi.

Jest to kierunek bardzo przyszłościowy związany z:

 • Eksploatacją złóż gazu ziemnego oraz podziemnym magazynowaniem gazu
 • Eksploatacją złóż ropn o – gazowych na lądzie i morzu,
 • Eksploatacją soli i siarki w zakładach otworowych,
 • Udostępnianiem i eksploatacją wód podziemnych, mineralnych i geotermalnych,
 • Zagospodarowaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Górnictwo otworowe jako zawód obejmuje ludzi zajmujących się eksploatacją, magazynowaniem i przygotowaniem kopalin do transportu. Górnikami otworowymi są więc inżynierowie, technicy i robotnicy, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia eksploatacji otworowej złóż.

 

W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

 • GIW.01 Eksploatacja otworowa
 • GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej

Wybierając zawód TGO zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • Eksploatowania ropy naftowej, gazu ziemnego, siarki, soli i wód podziemnych.
 • Obsługiwania zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin.
 • Prowadzenia procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
 • wykonywania pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin;
 • Obróbki odwiertów eksploatacyjnych i prowadzenia procesów intensyfikacji wydobycia.
 • Obsługiwania odwiertów oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów;

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie TGO jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 • Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych (mineralnych i geotermalnych), soli kamiennej i siarki otworami wiertniczymi.
 • Prowadzenia procesów technologicznych związanych z wydobywaniem kopalin metodą otworową.
 • Organizowania i nadzorowania racjonalnej eksploatacji złóż płynnych i gazowych;
 • Prowadzenia dokumentacji zakładu górnictwa otworowego.


Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pracować w zakładach:

 • zajmujących się wydobyciem kopalin metoda otworową – kopalnie ropy i gazu;
 • wytwarzających i przetwarzających surowce energetyczne – rafinerie;
 • zajmujących się podziemnym magazynowaniem gazu – PMG;
 • prowadzących eksploatacje otworową siarki i soli kamiennej;
 • eksploatujących i wykorzystujących wody mineralne i lecznicze – uzdrowiska;
 • Zajmujących się wierceniem i eksploatacją studni głębinowych;

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na:

 • Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu i innych wydziałach związanych z wydobyciem, zagospodarowaniem i przeróbka kopalin,
 • kierunku Inżynieria Środowiska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie,
 • innych wyższych uczelniach technicznych.