Zasady usprawiedliwiania nieobecności w LO i Technikum

§ 151 a. Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć lekcyjnych

1.    Nieobecność ucznia w szkole ma być usprawiedliwiona w terminie do 5 dni od ostatniego  dnia  nieobecności  na  zajęciach,  nie  później  niż  do  5  dnia  każdego miesiąca.  Brak  usprawiedliwienia  we  wskazanym  terminie  oznacza  uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.

2.    Usprawiedliwienia   i   zwolnienia   uczniów   są   zapisywane   przez   rodziców w  specjalnych   zeszytach   wraz   z   podaniem   przyczyny   nieobecności,   o   ile wychowawca  nie  przyjmie  innego  sposobu  rozliczenia  np.  przez  komunikator lub telefonicznie.

3.    Uczeń   pełnoletni  może   złożyć   oświadczenie   o  przyczynach   nieobecności zapisywane  przez  niego  w  specjalnych  zeszytach,  o  ile  wychowawca  nie przyjmie innego sposobu rozliczenia. Wychowawca w porozumieniu z rodzi- cami  dokonuje  weryfikacji  przyczyny  nieobecności,  na  podstawie  której usprawiedliwia nieobecność pełnoletniego ucznia.

4.    W razie przedłużającej się powyżej 7 dni choroby ucznia rodzice mają obowiązek zawiadomić  szkołę  o   przyczynach   nieobecności   i   przewidywanym  terminie powrotu ucznia do szkoły.

5.    Zwolnienie ucznia ze szkoły z innych przyczyn niż zdrowotne może mieć miejsce sporadycznie w  uzasadnionych  przypadkach  takich  jak  konieczność stawiennictwa, w sytuacjach nagłych lub z ważnych przyczyn losowych:

a)  zwolnienie  ucznia  z  części  dnia  nauki  (końcowych  lekcji)  może  nastąpić jedynie po przedłożeniu   u   wychowawcy   przez   ucznia   pisemnej   prośby rodziców lub pełnoletniego ucznia z podaniem przyczyny zwolnienia,

b)  pisemne zwolnienia przynoszone po fakcie opuszczenia części dnia nauki przez ucznia nie mogą być podstawą do usprawiedliwienia tych godzin,

c)  zwolnienie  z  części  zajęć  ucznia  może  być  też  na  wniosek  szkolnej  służby zdrowia lub pedagoga lub innego nauczyciela, fakt ten odnotowany musi być w zeszycie i w dzienniku lekcyjnym,

d)  wychowawca ma prawo nie wyrazić zgody na zwolnienie ucznia, jeżeli jego frekwencja budzi zastrzeżenia.

6.    Opuszczone   pojedyncze   godziny   z   zastrzeżeniem   pkt.   5    są   godzinami nieusprawiedliwionymi.

7.    Wychowawca,  jeśli  uzna  za  właściwe,  na  zebraniu  pokazuje  rodzicom  zeszyt z wpisanymi usprawiedliwieniami celem sprawdzenia autentyczności wpisów lub w inny sposób weryfikuje nieobecności.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w Szkole Branżowej I stopnia

§ 148 a. Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć lekcyjnych

1.    Nieobecność ucznia w szkole ma być usprawiedliwiona w terminie do 5 dni od ostatniego dnia nieobecności  na  zajęciach, nie później niż do 5  dnia  każdego miesiąca.  Brak  usprawiedliwienia  we  wskazanym  terminie  oznacza  uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.

2.    Usprawiedliwienia   i   zwolnienia   uczniów   są   zapisywane   przez   rodziców w specjalnych   zeszytach   wraz   z   podaniem   przyczyny   nieobecności,   o   ile wychowawca  nie  przyjmie  innego  sposobu  rozliczenia  np.  przez  komunikator lub telefonicznie.

3.    Uczeń   pełnoletni  może   złożyć   oświadczenie   o  przyczynach   nieobecności zapisywane przez  niego  w  specjalnych  zeszytach,  o  ile  wychowawca  nie przyjmie innego sposobu rozliczenia. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami  dokonuje  weryfikacji  przyczyny nieobecności,  na  podstawie  której usprawiedliwia nieobecność pełnoletniego ucznia.

4.    Zwolnienia lekarskie uczniów klas ZSZ i BSIS przed oddaniem pracodawcy mają być  kserowane, podpisane  przez  wychowawcę  z  ramienia  OHP  i  wklejone  do zeszytu.

W razie przedłużającej się powyżej 7 dni choroby ucznia rodzice mają obowiązek zawiadomić  szkołę o przyczynach nieobecności i  przewidywanym  terminie powrotu ucznia do szkoły.

5.    Zwolnienie ucznia ze szkoły z innych przyczyn niż zdrowotne może mieć miejsce sporadycznie w uzasadnionych przypadkach takich jak konieczność stawiennictwa, w sytuacjach nagłych lub z ważnych przyczyn losowych:

a)  zwolnienie  ucznia  z  części  dnia  nauki  (końcowych  lekcji)  może  nastąpić jedynie po przedłożeniu  u  wychowawcy  przez  ucznia  pisemnej prośby rodziców lub pełnoletniego ucznia z podaniem przyczyny zwolnienia,

b)  pisemne zwolnienia przynoszone po fakcie opuszczenia części dnia nauki przez ucznia nie mogą być podstawą do usprawiedliwienia tych godzin,

c)  zwolnienie  z  części  zajęć  ucznia  może  być  też  na  wniosek  szkolnej  służby zdrowia lub pedagoga lub innego nauczyciela, fakt ten odnotowany musi być w zeszycie i w dzienniku lekcyjnym,

d)  wychowawca ma prawo nie wyrazić zgody na zwolnienie ucznia, jeżeli jego frekwencja budzi zastrzeżenia.

6.    Opuszczone   pojedyncze   godziny   z   zastrzeżeniem   pkt.  5  są  godzinami nieusprawiedliwionymi.

7.    Wychowawca,  jeśli  uzna  za  właściwe,  na  zebraniu  pokazuje  rodzicom  zeszyt z wpisanymi usprawiedliwieniami celem sprawdzenia autentyczności wpisów lub w inny sposób weryfikuje nieobecności.

8.    Usprawiedliwień  nieobecności  na  zajęciach  lekcyjnych  z  klasach  ZSZ  i  BSIS dokonuje wyłącznie wychowawca klasy w porozumieniu z wychowawcą OHP.